Privacy policy

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wij verstrekken op ThePerfectYou.nl onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van ThePerfectYou.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

ThePerfectYou.nl kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. ThePerfectYou.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ThePerfectYou.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ThePerfectYou.nl te kunnen raadplegen. ThePerfectYou.nl is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel vande website van ThePerfectYou.nl verkregen is. ThePerfectYou.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ThePerfectYou.nl verkregen informatie. De informatie op ThePerfectYou.nl kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Externe links Deze website bevat links naar websites die niet door ThePerfectYou.nl worden beheerd. ThePerfectYou.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. ThePerfectYou.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites.

Copyright

ThePerfectYou.nl behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van ThePerfectYou.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ThePerfectYou.nl. (ook niet via een eigen netwerk).  

Motivatie in je inbox!